HARMONOGRAM IMPREZY

REGULAMIN IMPREZY
OFF-ROADOWE MISTRZOSTWA CHORZOWA
4 CZERWCA 2011
 
KATEGORIE POJAZDÓW
 
KLASA - MOTO
Motocykl crossowy lub enduro bez podziału na pojemność silnika.
Nie wymagane dokumenty rejestracyjne jak dowód rejestracyjny i OC.
Posiadacz jest ZOBOWIĄZANY wykupić ubezpieczenie NW.
 
KLASA QUAD
Pojazd ATV o napędzie 2 x 2 (na wszystkie koła)
Do imprezy nie będą dopuszczone quady z napędem na jedną oś.
W tej klasie dopuszczone będą pojazdy ZAREJESTROWANE
z ważnym dowodem rejestracyjnym i ubezpieczeniem OC.
 
KLASA SAMOCHODOWA
Podział samochodów na 2 klasy: TURIST i OPEN.
Przyporządkowanie do klas następuje wg życzenia zawodników jak również wg stopnia przeróbek samochodów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany klasy już zgłoszonego pojazdu.
Pojazdy muszą być zarejestrowane i ubezpieczone.

 

DOKUMENTY WYMAGANE NA IMPREZIE

 

W momencie rejestracji w Biurze Rajdu, załoga zobowiązana jest dostarczyć Organizatorowi
kserokopie niżej wymienionych dokumentów:
- prawa jazdy kierowcy,
- dowodu rejestracyjnego pojazdu (nie dotyczy klasy MOTO),
- aktualnego ubezpieczenia OC (nie dotyczy klasy MOTO),

Oryginały dokumentów do wglądu, celem potwierdzenia ich autentyczności.

Na miejscu załoga podpisuje oświadczenie o znajomości ewentualnych zagrożeń wynikających z udziału
w tego typu imprezie, jak również przyjmuje do wiadomości wysokość kar za wykroczenia opisane w dziale KARY.
W momencie rejestracji załogi uczestnicy otrzymują kartę drogową rajdu oraz  numer startowy.

KAŻDY UCZESTNIK IMPREZY
ZOBOWIĄZANY JEST NA ŻADANIE ORGANIZATORA
DO PODDANIA SIĘ BADANIU ALKOMATEM NA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU.

ODMOWA BADANIU RÓWNOZNACZNA JEST Z DYSKFALIFIKACJĄ ZAŁOGI.
 
BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

KAŻDY POJAZD BIORĄCY UDZIAŁ W IMPREZIE
ZOSTANIE PODDANY BADANIU TECHNICZNEMU
W TRAKCIE KTÓREGO SPRAWDZONE ZOSTANIE WYPOSAŻENIE POJAZDU:

- pasy bezpieczeństwa (nie dotyczy motocykli i quadów),
- ważna gaśnica (nie dotyczy motocykli),
- apteczki po jednej dla każdego uczestnika,
- zaczepy z przodu i z tyłu pojazdu (nie dotyczy motocykli),
- kamizelki odblaskowe dla kierowcy i pilota.
Trasa nie wymaga specjalnych opon.
 
W przypadku posiadania wyciągarki
OBOWIĄZEK
posiadania pasów i taśm do opasywania drzew.
BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WW. PRZEDMIOTÓW
JEST RÓWNOZNACZNY Z DYSKFALIFIKACJĄ ZAŁOGI.


ZAŁOGI SPONSORÓW
 
    Załogi sponsorów dopuszczone są do rywalizacji gratis i biorą udział w rywalizacji
jako pełnoprawny uczestnik imprezy oraz podlegają tym samym karom
i obowiązkom co pozostali uczestnicy imprezy.

SĘDZIOWIE

Osoby funkcyjne wybrane przez Organizatora dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Decyzja sędziego jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.

STREFA SERWISOWA
 
Organizator wytycza na terenie trasy STREFĘ SERWISOWĄ
na terenie której załogi mają możliwość bieżącej naprawy pojazdów lub tankowania.
Czas pobytu w STREFIE SERWISOWEJ jest ograniczony
   długością trwania zmagań na trasie dla poszczególnych klas. 

OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW

Poza wymienionymi wyżej dokumentami, Uczestnik imprezy ma
OBOWIĄZEK
oklejenia pojazdu nalepkami sponsorów jeszcze przed podjazdem do
STREFY SERWISOWEJ.
Pojazdy nieoklejone nie będą odprawiane.
 
Nalepki mają być umieszczone podczas całego czasu trwania imprezy.

KARY
 
W myśl zasady - WSZYSTKO DOBRE CO SIĘ DOBRZE KOŃCZY nie obędzie się bez kar.
Od upomnień poprzez dyskwalifikację a na karach pieniężnych skończywszy.

- UPOMNIENIA -
- niesportowe zachowanie się,
- nie stosowanie się do uwag i poleceń Organizatora,

- DYSKFALIFIKACJA -
- umyślne zrywanie taśm,
- zjeżdżanie z wytyczonych odcinków,
- jazda pod prąd,
-umyślne uszkodzenie samochodów uczestników,
- jazda pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka,
- jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa,
- łamanie drzew,
- ponowne nie stosowanie się do uwag i poleceń Organizatora,
- naprawa pojazdu na trasie imprezy powyżej 30 minut,
- obca pomoc.

- KARY FINANSOWE -

W porozumieniu z Gminą CHORZÓW,
Organizator może nałożyć na Uczestników
karę pieniężną za niżej wymienione szkody:
- od 100 zł za każde przewinienie
 
- za 1 cm obwodu umyślnie uszkodzonego drzewa,
- za umyślne niszczenie taśm,
- oznaczeń trasy,

- od 500 zł za każde przewinienie 
- za zlewanie do gleby płynów eksploatacyjnych
- oleje,
- benzynę,
- olej napędowy,
-płyn hamulcowy i inne.

Organizator zaznacza, że kary finansowe oraz karę dyskwalifikacji może łączyć.

W przypadku braku uiszczenia opłaty na miejscu za wyrządzone szkody,
Organizator w porozumieniu z Gminą CHORZÓW
kieruje sprawę do właściwego terytorialnie Sądu Rejonowego.

PROTESTY

Po ogłoszeniu wstępnych wyników imprezy, w czasie 15 minut  od ich ogłoszenia
Organizator w Biurze Rajdu przyjmuje
PROTESTY ZAWODNIKÓW.

Złożenie protestu na ręce Organizatora jest odpłatne kwotą w wysokości 500 zł.
Jeżeli protest Zgłaszającego jest bezzasadny kwota ta pozostaje w dyspozycji Organizatora.
W przypadku uznania protestu Zgłaszającego, ww. kwota zostaje zwrócona.

                            Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie
związanych z bieżącymi sytuacjami na trasie imprezy oraz warunkami pogodowymi.

 
Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania imprezy
OFF-ROADOWE MISTRZOSTWA CHORZOWA 2011
bez żadnego uzasadnienia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia na stronie internetowej Organizatora
www.silesiapark4x4.pl.
 
Katowice, 16 maja 2011 r.