REGULAMIN II ZAWODÓW MTK 2011

REGULAMIN II OFF-ROADOWYCH ZAWODÓW MTK.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Organizator: SILESIAPARK4X4
Miejsce imprezy: Tereny zewnętrzne Międzynarodowych Targów Katowickich, ul. Bytkowska 1B, Katowice,
Termin imprezy: 8 i 9 października 2011
Załoga: kierowca + pilot,
Pojazd: samochód terenowy ze sprawnym napędem na obie osie,
Wymagania względem samochodu:  ważny przegląd techniczny oraz ubezpieczeniem OC, sprawne pasy bezpieczeństwa, sprawne światła STOP, zamontowany na stałe uchwyt służący do zaplombowania karty drogowej, apteczka, gaśnica, wyciągarka, taśma do opasywania drzew o szerokości min. 80 mm, kaski - zalecane - nie wymagane.
Wymagane dokumenty: kserokopie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy kierowcy jak również potwierdzenie dokonania przelewu bankowego.
Sędzia: Osoba funkcyjna, ubrana w odblaskową kamizelkę z napisem SĘDZIA, pilnująca prawidłowego przebiegu zawodów.

2. ZASADY ZAWODÓW

1. Podział na klasy:
- klasa samochodów małych: Suzuki Samurai, Suzuki Vitara, Daihatsu Feroza i inne podobne,
- klasa samochodów dużych: Nissan Patrol, Nissan Terano, Mitsubishi Pajero, Jeep Wrangler i inne podobne.
2. Start do zawodów:
Po podzieleniu pojazdów na klasy zawodnicy w każdej z klas losują kolejnośc startu. Z uwagi na niewiadomą pogodę, a co za tym idzie przejezdność startu Organizator dopuszcza start w parach lub indywidualnie, jednakże to ustali się w dniu imprezy.
Wobec faktu, że impreza odbywa się przez dwa dni, każdej załodze przysługuje prawo do poprawienia czasu i wyniku przejazdu w dniu następnym.

3. CZAS JAZDY
Dla obu klas to 30 minut, podczas których załogi pokonują wytyczoną trasę i uzykują punkty w formie pieczątek umieszczone na trasie. W zależności od pogody będzie ich od 5 do 10 szt. Stemple z odbitych pieczątek zawodnicy umieszczają na zaplombowanej wcześniej karcie drogowej. W przypaku nie ukończenia trasy w wyznaczonym czasie zawodnicy zjeżdżają z trasy i pozostawiają pojazd poza trasą do zakończenia zmagań przez innych zawodników, chyba że opuszczenie terenu imprezy będzie bezpieczne. Decyzję o tym podejmuje Sędzia liniowy w porozumieniu z Organizatorem.

4. ZASADY PUNKTOWANIA:
Do klasyfikacji końcowej liczy się czas najszybszego pojazdu dla obu klas oraz zdobycie w tym czasie jak największej ilości pieczatek.
W przypadku załóg, które nie ukończyły trasy w wyznaczonym czasie liczy się ilość pieczątek zdobytych na trasie.
W przypadku uzyskania takiego samego czasu i takiej samej ilości pieczątek przez dwie lub więcej załóg Organizator przeprowadza pomiędzy tymi załogami dogrywkę polegającą na ponownym pokonaniu trasy wg. kolejności wylosowanj przez zawodników na zasadzie "orzeł czy reszka".

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODNIKÓW:
Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za straty w mieniu innych zawodników oraz mieniu wystawców powstałych na skutek zaniedbania bądź zaniechania jak również powstałe na skutek umyśłnego działania. Dotyczy to również łamania drzew.
W przypadkach spornych właściwym do roztrzygnięcia sprawy jest Sąd Rejonowy w Katowicach.
Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty spowodowane przez zawodników i będzie dochodził swoich praw przed Sądem Rejonowym dla Miasta Katowice.

6. KARY:
Za niestosowne zachowanie Organizator imprezy jak również właściciel terenu czyli Międzynarodowe Targi Katowickie przewiduje następujące kary:
- obecność startujących zawodników na imprezie pod wpływem alkoholu - DYSKWALIFIKACJA oraz przekazanie załogi patrolowi policji,
- obecność startujących zawodników na imprezie pod wpływem narkotyków bądź podobnie działającego środka - DYSKWALIFIKACJA oraz przekazanie załogi patrolowi policji,
- niesportowe zachowanie się oraz nie dostosowanie do poleceń Organizatora lub Sędziów - DYSKWALIFIKACJA,
- umyślne opuszczenie trasy, zrywanie taśm, jazda w odwrotnym kierunku od wytyczonego - DYSKWALIFIKACJA,
- uszkodzenie drzew poprzez ich przewrócenie, połamanie i inne - DYSKWALIFIKACJA oraz nałożenie kary finansowej zgodnej z obowiązującym prawem.

7. NAGRODY:

Dla obu klas startujących Organizator przewiduje po 3 miejsca, za które przewidziane są nagrody rzeczowe.

8. PROTESTY:
W przypadku niezgodności z decyzją Sędziego zawodnicy mają prawo wnieść protest do Organizatora w czasie 15 minut od ukończenia próby przejazdu.
Protest musi być złożony na piśmie z podaniem wszelkiech okoliczności jak również z wskazaniem Sędziego oraz spornego odcinka.
Opłata za rozpatrzenie protestu wynosi 150 zł, zwracana zawodnikowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. W przypadku bezzasadnego wniesienia protestu wpłacona kwota przechodzi na rzecz Organizatora, na co ten wystawia stosowny dokument księgowy.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA W IMPREZIE:
Organizator określa koszty uczestnictwa w imprezie na kwotę 60 zł brutto, na co wystawia dokument księgowy.
Wpłata musi zostać dokonana przelewem na konto Organizatora z podaniem numeru rejestracyjengo pojazdu oraz marki pojazdu w termienie do dnia 6.10.11 - decyduje data zaksięgowania na koncie Organizatora.
W szczególnych przypadkach uzgodnionych telefonicznie,  Organizator dopuszcza możliwość wniesienia opłaty w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
Na życzenie zawodników wystawiamy faktury VAT.

10. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ORGANIZATORA
MOTO-TECH, ul. Ludwika 35, 40-176 Katowice
mBank 82 1140 2004 0000 3002 6072 4120